I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Sztukateriawroclaw , prowadzony jest przez firmę: Pracownia Sztukatorska Katarzyna Haba , Wagonowa 14-18, 53-609 Wroclaw,  NIP:  8971029677
 2.  Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@, telefonu  i elektronicznego formularza umieszczonego pod adresem internetowym: http://www.sztukateriawroclaw.eu
 3.  Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze Sklepu internetowego.
 4.  Ceny widniejące w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5.  Rejestracja jest dobrowolna, nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji.
 6.  Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

II. SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie, Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta.
 2. Konsument – oznacza konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.sztukateriawroclaw.eu
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu konta przez Klienta, wykonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dążące do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę Towarów.
 7. Towar – dostępna w sprzedaży w Sklepie rzecz ruchoma.

III.SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną cenę.
 3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia wiadomością e-mail, wysyłaną kupującemu, zawierającą informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.
 4. Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie powoduje przekazanie Zamówienia do realizacji. Kliknięcie w link powoduje wyświetlenie się informacji o potwierdzeniu Zamówienia, i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.
 5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

IV. PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby płatności: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy : 31 1160 2202 0000 0003 5634 0028  w Banku Millenium
 2. Klient dokonujący zapłaty przelewem, powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży

V. DOSTAWA

 1. Informacje o kosztach dostawy widoczne podczas składania Zamówienia, oraz wysyłanej wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Koszty związane z dostawa są ponoszone przez Klienta.
 2. Dostawa towarów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 7 dni. O przewidywanej dostawie Klient jest informowany podczas składania Zamówienia.
 4. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Towarem.
 5. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu, bez protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

VII. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie internetowym są nowe i nieużywane. Każdy produkt jest objęty gwarancją, informacja o tym jest udostępniona  na stronie internetowej Sklepu internetowego. Treść udzielonej gwarancji załączona jest każdorazowo do dostarczonego/odebranego osobiście towaru. Informacja o gwarancji Producenta, jeżeli występuje, znajduje się każdorazowo przy informacji o danym towarze. Sklep internetowy obowiązany jest do dostarczania rzeczy bez wad.
 2. Wzory i wizualizacje produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są jedynie przykładem zastosowania i nie odzwierciedlają realnego wyglądu produktów, który ze względu na ręczną rzemieślniczą produkcję może odbiegać od zamieszczonej wizualizacji produktu. Roszczenia z tytułu nieznacznej różnicy we wzorze lub ornamencie nie będą rozpatrywane.
 3. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, opisanie przyczyn dotyczących  reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, oraz dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów(nie dotyczy towaru wykonanego na zamówienie klienta ),  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres b
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Adres: ul. Wagonowa 14 /18  53-609 Wrocław
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 2 dni po otrzymaniu zwracanego Towaru.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy.  Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 6. Towar zamontowany lub używany nie podlega zwrotowi lub wymianie

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
 2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 3. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 6. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 7. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 8. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
 9. w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 10. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 11. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 12. zawartych w drodze aukcji publicznej,
 13. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 14. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 1. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

 • Koszyk jest pusty.